Stel cookie voorkeur in

Een veilige school

Pedagogisch handelen

Het pedagogisch handelen op De Lisbloem kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Wij leren leerlingen hun gevoel van (on)veiligheid bespreekbaar te maken bij de leerkracht of een ander waar zij het gevoel hebben hun verhaal mee te willen delen.  

De school probeert incidenten te voorkomen. Daarvoor is een veiligheidsplan aanwezig op school. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.  Er is een gedragsprotocol dat ingezet kan worden bij herhaaldelijk overschrijden van de regels. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.  Alle scholen van de Sophia Stichting zijn in de achterliggende jaren ‘gezonde school’ geworden, met de uitwerking van het thema ‘relaties en seksualiteit’ en zelfgekozen aanvullende thema’s. 

Sociaal emotionele ontwikkeling: kanjertraining

Wij maken gebruik van de methode  “Kanjertraining”. De kanjertraining is  een methode die kinderen leert op een goede manier met jezelf en anderen om te gaan. Bij deze training, waarbij lessen gegeven worden verspreid over een heel schooljaar, leren kinderen allerlei sociale vaardigheden en leren kinderen te kijken naar hun gedrag en  het gedrag van anderen. Buiten de lessen wordt uiteraard steeds aandacht besteed aan de regels en afspraken. Het belangrijkste doel van de kanjertraining: Zicht krijgen op je eigen gedrag en op het gedrag van anderen. 

 

Veiligheidsbeleid

In het veiligheidsbeleid staat o.a. het volgende beschreven:

  • De aanspreekpunten en verantwoordelijken wat betreft pesten, actualiseren van het veiligheidsplan, Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling en ongewenst gedrag.

  • Omschrijving van en hoe er wordt zorggedragen voor het registratiesysteem ''ongevallen en incidenten".

  • Omschrijving van en hoe er wordt zorggedragen voor de monitoring van veiligheidsbeleving bij kindere